Thursday, 2 October 2003

Ar Kogh Hardizh
Le Coq Hardi, Chaunticleer and all that


Follow link for earlier version

Saturday, 5 July 2003

When the Man comes around

http://www.youtube.com/watch?v=DhtcaRRngcw


Johnny Cash is net al te fleurich, pessimistysk, mar de Hel fan Dante is ek moaier as it Paradys.
Wat my der yn fassineart is de krêft wermei't er troch ienâldige wurden sterke bylden en visioenen oproppe lit. It docht my tinken oan The Second Coming fan Yeats, in oare favoryt, hoewol't dat ek net myn stanpunt werjout.
Miskyn is dat wol wat ik ek berikke wol. In sterk byld oproppe.

link

Tuesday, 1 April 2003

The Finnesburg Fragment in Frisian

http://en.wikipedia.org/wiki/Finnesburg_Fragment

http://www.farsk.nl/temas/fskr01/fskr01westra.htm