Saturday, 5 July 2003

When the Man comes around

http://www.youtube.com/watch?v=DhtcaRRngcw


Johnny Cash is net al te fleurich, pessimistysk, mar de Hel fan Dante is ek moaier as it Paradys.
Wat my der yn fassineart is de krêft wermei't er troch ienâldige wurden sterke bylden en visioenen oproppe lit. It docht my tinken oan The Second Coming fan Yeats, in oare favoryt, hoewol't dat ek net myn stanpunt werjout.
Miskyn is dat wol wat ik ek berikke wol. In sterk byld oproppe.

link