Tuesday, 1 January 2008

Smaug [12/2007]

Ne this ne dagath eastan, ne her draca ne fleogeth

Dit is net de dage yn it easten,
ek net de draak dy't hjirhinne fljucht

No comments: